Europas-Werte-Wanderweg

Search

Obecné informace Globální hodnoty

Globální hodnoty

Informace

K aktuálnosti debaty

 • Vždy existuje rozpor mezi obchodní politikou EU, jejími strategickými zájmy a jejími vlastními hodnotami a zásadami. Kromě prosazování vlastních hodnot má EU i další cíle, jako je podpora prosperity a volného obchodu ve světě. Měli bychom nebo můžeme uzavírat obchodní dohody se zeměmi, které hrubě porušují hodnoty a lidská práva? Měly by být na státy, které porušují lidská práva, uvaleny sankce, i když by tím utrpěly vlastní zahraničně politické nebo ekonomické zájmy? Máme s autokraty vyjednávat nebo zůstat nekompromisní?
 • Státy jako Čína a Rusko dnes obecně EU a dalším mezinárodním organizacím odpírají právo, odsoudit porušování lidských práv a hodnot: Jsou to podle nich určité západní hodnoty, které nemají globální platnost. Mají vlastní hodnotový systém, kterým se řídí čínská nebo ruská politika.

Úvodní informace

 • Evropská unie je odhodlána podporovat demokracii a lidská práva ve svých vnějších vztazích. Je založena na hodnotách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, jakož i právního státu, jak je stanoveno v článku 2 SEU. Cílem EU je začlenit otázky lidských práv do všech jejích politik a programů. EU rovněž poskytuje finanční podporu konkrétním opatřením a projektům.
 • Akční plán EU pro lidská práva a demokracii pro období 2020–2024 klade zvláštní důraz na podporu ochránců lidských právpo celém světě a boje proti trestu smrti.
 • Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) EU má své vlastní ředitelství pro lidská práva. Každá ze 142 delegací EU (srovnatelných s velvyslanectvím) v zemích mimo EU má kontaktní místo pro lidská práva. Delegace EU hrají důležitou roli při vývoji a provádění strategií pro lidská práva a demokracii pro jednotlivé země, v dialogu o otázkách lidských práv, v kontaktu s ochránci lidských práv a občanskou společností a při stanovování priorit financování EU.
 • S rozpočtem ve výši přibližně 1,5 miliardy EUR pro období 2021 až 2027 Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)podporuje a chrání zejména subjekty občanské společnosti, které se zasazují o lidská práva a demokracii. Důležité pro tento nástroj je, že není vyžadován souhlas dotčené vlády. Tento fond financuje mimo jiné mimořádnou pomoc aktivistům v oblasti lidských práv, podporu v důležitých otázkách lidských práv, jako je boj proti trestu smrti, proti mučení, proti beztrestnosti za zločiny proti lidskosti a kampaň za demokracii organizacemi občanské společnosti.
 • Bilaterální obchodní dohody a četné dohody o spolupráci mezi EU a třetími zeměmi nebo regionálními organizacemi obsahují klíčové ustanovení, které stanovuje povinnost dodržovat lidská práva. V případě nedodržení lze přijmout opatření, jako je omezení nebo pozastavení spolupráce.
 • EU se účastní vícestranných fór, jako je Rada OSN pro lidská práva, a aktivně podporuje mezinárodní soudnictví, jako například Mezinárodní trestní soud v Haagu.
 • V rámci volebních pozorovatelských misí, které obvykle vede člen Evropského parlamentu, si EU klade za cíl zajistit spravedlivé volby, odrazováním od zastrašování a násilí během voleb a posilováním demokratických institucí.

Čeho dosud EU dosáhla v oblasti lidských práv a demokracie na celém světě?

 • Od roku 2015 EU podpořilavíce než 30 000 obránců lidských práv v rámci zvláštního programu „ProtectDefenders.eu“.
 • EU se po celém světě zasazuje za zrušení trestu smrti. Rezoluci proti uplatňování trestu smrti, kterou EU předložila OSN, přijalo Valné shromáždění OSN v prosinci 2018 za podpory 121 zemí. Trest smrti byl již zrušen ve 114 zemích.
 • V období od ledna 2015 do října 2019 EU podpořila více než 3350 akcí na posílení práv dětí ve 148 třetích zemích a oblastech. Například v rámci globálního programu boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů přijalo 16 zemí akční plány a poskytlo finanční prostředky na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů.
 • V období 2014-2019 EU podpořila demokracii ve více než 70 partnerských zemích 400 miliony EUR. Euro, podpořila tak například organizaci voleb a kontrolní grémia, nezávislá média, parlamenty a politické strany.
 • EU podpořila uplatňování úmluv OSN o lidských právech a právech zaměstnanců, například prostřednictvím monitorovacích návštěv. Například dětská práce na Srí Lance byla výrazně omezena právě díky novému konceptu „zóny bez dětské práce“.

Úloha Evropského parlamentu

 • Články 207 a 218 Smlouvy o fungování EU (SFEU) vyžadují, aby většina mezinárodních dohod vstupovala v platnost se souhlasem Parlamentu. V případě mezinárodních smluv přikládá Parlament zvláštní důležitost skutečnosti, že tím zároveň posiluje situaci, pokud jde o sociální a lidská práva v dotčených státech. V roce 2011 tak například zablokovala textilní protokol dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem, protože pasáže o zákazu dětské a nucené práce byly stále jeho slabinou. Na vylepšeném návrhu se dohodlo až v roce 2016.
 • Evropský parlament má ve Výboru pro zahraniční věci (AFET) začleněn podvýbor pro lidská práva. Zabývá se otázkami demokracie, právního státu a lidských práv ve třetích zemích i zásadami mezinárodního práva.
 • Od roku 1988 uděluje Evropský parlament každý rok obhájcům lidských práv po celém světě Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.
  Oceňuje osoby a organizace zasazující se za lidská práva a svobody.

  Cílem je posílit svobodu projevu, práva menšin, dodržování mezinárodního práva, demokracii a právní stát.
  Laureáty byli mimo jiné Nelson Mandela, Reportéři bez hranic a Malála Júsufzajová z Pákistánu, kterou postřelil Taliban ve věku 15 let do hlavy, když zakazoval dívkám docházet do školy.

  V roce 2020 získala cenu demokratická opozice v Bělorusku.

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung