Europas-Werte-Wanderweg

Search

Obecné informace Každodenní hodnoty

Hodnoty v každodenním životě

Informace

K aktuálnosti tématu

 • Koronovou krizi doprovází mohutná vlna nepravdivých a zavádějících zpráv. Konspirační teorie a zdraví škodlivé léčebné metody se masově šíří internetem (v Belgii se po nepravdivých informacích na internetu, že bělící prostředky pomáhají proti onemocnění COVID-19, událo o 15 % více nehod způsobených bělidly na bázi chlóru než před epidemií koronaviru). Internet není – přinejmenším v Evropě – nijak omezován, takže by EU mohla velice dobře společně postupovat proti dezinformacím.
 • Šokující záběry z přelidněných uprchlických táborů na řeckém ostrově Lesbos sice vzbuzují hromadně rozpaky a soucitná prohlášení politiků. Vlády členských států se však stále nedokázaly dohodnout na solidárním přerozdělení uprchlíků přicházejících na vnější hranici EU. V EU solidarita často končí na hranici států.

Úvodní informace

Solidarita v rámci EU

Členské státy EU jsou povinny vzájemně solidárně spolupracovat (článek 2 SEU). Existuje dokonce zvláštní doložka solidarity, která vyžaduje vzájemnou pomoc v případě teroristických útoků, přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie, SFEU). Tato doložka byla od roku 2002 doplněna Fondem solidarity EU, který poskytuje finanční pomoc v případě přírodních katastrof. Jeho rozpočet je však poměrně omezený.

 • Solidární finanční podpora je ve větším rozsahu poskytována prostřednictvím různých strukturálních fondů EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
  • Finanční podpora při strukturálních změnách v průmyslu
 • Fond soudržnosti
  • Finanční podpora opatření v oblasti životního prostředí, transevropských sítí
 • Evropský sociální fond ESF+
  • Zlepšení pracovních příležitostí pro mladé a pracovníky na vnitřním trhu

Příklady projektů financovaných z Evropského sociálního fondu:

 • „Science and Education for Smart Growth“: Projekt v Bulharsku pomáhá dětem, které jsou postiženy sociálním vyloučením nebo jim hrozí toto vyloučení, protože nemluví bulharsky. V téměř 2 000 mateřských školách je celkově 55 000 dětem umožněno lépe se integrovat s pomocí jazykového vzdělávání.
 • „Terénní sociální práce v obcích I“: Tento projekt pomáhá Romům na Slovensku, například v Čakanovcích, překonat jazykové a kulturní bariéry a najít si práci. Dětem je poskytována podpora, aby dosáhly co nejlepšího vzdělání.
 • V bulharské obci Sliven je projekt zaměřen na péči a podporu starších nebo zdravotně postižených osob. Cílem je výrazně zlepšit kvalitu života těchto pacientů. Celkem více než 300 osob je podporováno více než 100 kvalifikovanými odborníky.

Hranice solidarity

Vzásadě podle čl. 80 SFEU platí pro politiku unie v oblasti hraničních kontrol, azylu a přistěhovalectví „zásada solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy“. Z probíhající diskuse o přerozdělování uprchlíků mezi členskými státy víme, jak obtížně je s takovouto formou solidarity nakládáno. Neblahé důsledky pak můžeme vidět například v Řecku: Je zahlcené a nezvládá poskytnout všem uprchlíkům přístřeší v táborech a ubytovnách. I když z EU plynou peníze na vybudování těchto táborů, finanční podpora sama o sobě nestačí. Jen málo zemí souhlasilo s přijetím uprchlíků po požáru v táboře Moria. Jedná se o nejtypičtější příklad toho, že panuje velký rozdíl mezi přáním a realitou, pokud jde o „evropskou solidaritu”.

Ochrana demokracie a svobody projevu

Spolu proti dezinformacím a erozi našeho rozmanitého mediálního prostředí

Kampaň kolem brexitu Spojeného království a také politický vývoj v Maďarsku ukazují, jak je pro demokratické společnosti nesmírně důležité rozmanité, pluralitní mediálním prostředí s nezávislými médii. Pokud v tištěných, rozhlasových nebo televizních a sociálních médiích chybí různost názorů a pohledů na politiku a společnost, občané ztrácejí významnou kontrolu nad těmi, kdo mají moc, a populisté to pak mají v prosazování kontroly názorů velmi snadné.

Co proti tomu může EU podniknout?

 • Orgány pro hospodářskou soutěž EU mohou zajistit, aby bylo zabráněno tvorbě kartelů v oblasti médií s příliš velkým vlivem na veřejné mínění. Opírají se však o spolupráci s národními orgány pro hospodářskou soutěž.
 • EU se rozhodla aktivněji podporovat evropské ověřovatele faktů a vyšetřovatele. Nedávno zřízené Evropské středisko pro sledování digitálních médií přispívá k pochopení účastníků, faktorů, nástrojů, metod, dynamiky, priorit a důsledků dezinformací na společnost. Měla by se stát evropským centrem boje proti online dezinformacím. Další informace o činnostech EU v boji proti dezinformacím najdete na domovské stránce laboratoře EU DISINFO
Příspěvek označený jako dezinformace na Instagramu

Odpovědnost jednotlivce za hodnoty v naší společnosti

Příklad whistleblowingu

Názory na Juliana Assangea a Edwarda Snowdena se liší – pro některé jsou hrdiny v boji za transparentnost a kontrolu, pro jiné těmi, kteří porušili pravidlo zachovávání mlčenlivosti. V roce 2019 se EU rozhodla umožnit oznamovatelům v celé unii předávat informace jak v rámci společností, tak orgánům prostřednictvím zabezpečených kanálů. To platí pro oblasti, jako je praní špinavých peněz, ochrana osobních údajů a ochrana spotřebitele a ochrana veřejného zdraví. Oznamovatelé by navíc měli být účinně chráněni před propuštěním, obtěžováním nebo jinými formami odvetných opatření. „Oznamovatelé jsou v našich společnostech nesmírně důležití. Jsou to odvážní lidé, kteří jsou připraveni upozornit na nelegální aktivity, aby ochránili veřejnost před nezákonnými činy – často s velkým rizikem pro jejich kariéru a živobytí“, uvedla místopředsedkyně a komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová v tiskové zprávě Evropské komise ze dne 16. prosince 2019 u příležitosti vstupu směrnice o ochraně oznamovatelů v platnost.

Odkazy

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung