Europas-Werte-Wanderweg

Search

Tabule 1: Obecné informace Vítejte

Vítejte

Informace

Vítejte na stránkách Turistické stezky evropských hodnot

Zamýšlet se nad tím, co je zásadní pro soužití v politickém splečenství „Evropské unie” – není to, co bychom dělali každý den. O to více nás těší, že jste zavítali na tyto stránky.
V době, kdy jsou nacionalismus, nesnášenlivost a vyloučení v politice a společnosti v evropských zemích znovu na vzestupu, chceme vyslat signál, že nesnadné výdobytky liberální demokracie a evropské integrace nelze snadno podkopat. Že je na odpovědnosti nás všech, občanů a demokratů, abychom zajistili jejich ochranu a jejich uplatňování v každodenním životě.

Chtěli byste se o nás dovědět více?

Europa-Union Bayern e. V.

„Turistická stezka evropských hodnot“ je nápadem sdružení Europa-Union Bayern e.V. Jsme občanské hnutí založené v roce 1946 jako reakce na devastující důsledky druhé světové války.

Cílem zakladatelů našeho sdružení bylo překonání příčin staletí trvajícího nepřátelství mezi evropskými národy, nacionalismu a vytvoření společného, federálně organizovaného, nadnárodního politického společenství. Principy našeho politického myšlení jsou stanoveny v Hertensteinském programu z roku 1946

Členové Evropské unie a naší mládežnické organizace, Mladí evropští federalisté (Junge Europäische Föderalisten Bayern e. V.), jsou i nadále spojeni s tímto programem.

Jako součást celoevropského federalistického hnutí a národního sdružení Europa-Union Deutschland e.V. se bez ohledu na stranickou a náboženskou příslušnost zasazujeme o mírové soužití národů Evropy a vytváření demokratických ústavních politických struktur na evropské úrovni. Podporujeme další rozvoj Evropské unie směrem k občanské Evropě a její plnou demokratizaci na federálním principu.

Náplní našeho neziskového a dobrovolnického sdružení je poskytování informací a vzdělávání o kulturách, společnostech a politice zemí a národů Evropy a Evropské unie. Za tímto účelem pořádáme vzdělávací cesty, informační akce, výstavy a workshopy. Zasazujeme se o rozvoj demokracie a právního státu na evropské úrovni a přístup zaměřený na občany pro evropskou integraci.

Prostřednictvím našeho spolkového sdružení za tímto účelem zaujímáme stanoviska k aktuálním otázkám evropské politiky, aktivně se zapojujeme do rozhodování o budoucím rozvoji Evropské unie a řešíme naše požadavky se zástupci místních, regionálních a vnitrostátních rozhodovacích orgánů.

Kdo financuje projekt „Turistická stezka evropských hodnot"?

Projekt „Turistická stezka evropských hodnot“ je financován Evropskou unií v rámci výběrového řízení vyhlášeného Evropským parlamentem a bavorskou vládou. Chtěli bychom také velmi poděkovat dárcům, bez nichž bychom takový projekt nemohli vůbec realizovat. Vlastní podíl sdružení Europa-Union Bayern e.V. na projektu stezky hodnot je financován z příjmů z ročních členských příspěvků (48 EUR ročně).

Za veškerý obsah projektu Turistické stezky evropských hodnot odpovídá pouze sdružení Europa-Union Bayern e. V.
Je zcela nezávislé a vzniklo bez jakéhokoli
ovlivňování ze strany uvedených dárců.

Odkazy

Kde najdu další informace o Evropské unii?

Kde mohu najít více informací o hodnotách a principech liberálních demokracií?

Na kdy je naplánována zastávka Turistické stezky evropských hodnot v Bavorsku?

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung