Europas-Werte-Wanderweg

Search

Vzdělávací materiál Základní práva

Základní práva

Vzdělávací materiál Základní práva

Lidská důstojnost je nedotknutelná.

Musí být respektována a chráněna.

Tak zní článek 1 Listiny základních práv Evropské unie. Je to skvělá věta, která ale vyžaduje bližší vysvětlení, protože: Co je vlastně „lidská důstojnost”? A jak bychom ji měli „respektovat” a „chránit”?

Odůvodnění lidské důstojnosti

Náboženská vyjádření o lidské důstojnosti: Judaismus a křesťanství chápou důstojnost tak, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu – k jeho podobě.

Islám vysvětluje důstojnost člověka jakou danou stvořením.

Osvícenství vysvětluje lidskou důstojnost duší, rozumem a schopností úsudku.

Všeobecná deklaracelidských práv (OSN z 10. prosince 1948) uvádí rozum, svědomí a bratrství jako rozhodující faktory lidské důstojnosti.

Ochrana lidské důstojnosti

V EU platí: Každý občan Unie má

Svoboda a rovnost

„Ve smyslu Listiny základních práv EU rovnost znamená rovnost před zákonem. Týká se to například rovnosti žen a mužů a práv dětí. Nikdo by neměl být vyloučen kvůli své příslušnosti k určité skupině lidí.“

V rámci těchto zákonů, které jsme vydali a přijali, jsme svobodní. Tato svoboda se týká zejména náboženského vyznání, ochrany soukromí a majetku, svobody názoru, svobody shromažďování a svobody informací. Umění a věda jsou také svobodné.“

Obzvláště důležitou oblastí v souhře mezi svobodou a rovností je právo na azyl.

Pokud jsou lidé v zemi mimo EU politicky perzekuováni nebo ohroženi na životě, jsou ohroženy základní evropské principy o lidské důstojnosti, svobodě a rovnosti lidí po celém světě. Pokud takové politicky nebo existenčně pronásledované osoby hledají ochranu v EU, musí jim být poskytnuta ochrana podle článků 18 a 19 Listiny základních práv. Více informací o azylové politice EU naleznete zde.

Solidarita a občanská práva

Zdá se, že pojmy solidarita a občanská práva bývají v rozporu. Jako podnikatel a zaměstnavatel má evropský občan mnoho občanských práv na svobodnou podobu své společnosti – tato práva by měla být zároveň omezena, aby byla solidární se zaměstnanci?

„Myšlenka solidarity v EU je zaměřena na ochranu před zaměstnavateli, kteří jsou často až příliš silní. Solidarita mezi zaměstnavateli a zaměstnanci znamená: vytváření dobrých pracovních podmínek, ochrana zdraví a sociálního postavení, loajální spolupráce ve firmě.“

„Na druhé straně občanská práva zaručují ochranu před příliš silným státem: Občané EU mají zaručeno volební právo (aktivní i pasivní) na všech úrovních. Měli by být také vždy vyslechnuti a podporováni v jejich požadavcích (to je zásada řádné správy).“

Evropský veřejný ochránce právpomáhá občanům EU vymáhat občanská práva a zásadu solidarity. Kdokoli v EU se na něj může obrátit při

Zde se dozvíte více o úkolech a práci evropského veřejného ochránce práv (ombudsmana)

Práva u soudu

Pokud názorové spory mezi občany Unie nebo trestné činy skončí u soudů, je důležité, aby soudy byly nezávislé a mohly soudit spravedlivě a nestranně podle zásad EU. Každý občan EU musí mít možnost předložit svou záležitost soudu a zde se domoci práva na základě stejných zásad.

„Pokud například stanete před soudem za trestný čin kdekoli v EU, platí presumpce neviny, dokud se neprokáže vina. Platí také zásada přiměřenosti.”

„Nejdůležitějším ústředním soudem v EU je Soudní dvůr Evropské unie(ESD). Má sídlo v Lucembursku. Soud zajišťuje dodržování práva při uplatňování Smluv EU.”

„Stále se objevují k velké procesy a rozsudky ESD, jako např. při sporu o zápis názvu filmu „Fakjů pane učiteli “ jako ochranné známky. A zde najdete další známé rozsudky ESD!“

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung