Europas-Werte-Wanderweg

Search

Vzdělávací materiál Právní stát

Právní stát

Vzdělávací materiál Právní stát

Právo a spravedlnost

Jako občané státu, který je členem EU, očekáváme, že můžeme žít ve spravedlivých podmínkách. S tímto očekáváním souvisí to, že je s každým člověkem zacházeno a je podporován podle jeho možností.

Jedním z ústavně zajištěných základů soužití v EU je, že všichni lidé jsou si před zákonem rovni. Není zde rozpor mezi spravedlností a právem? Rozpor, který znázorňuje tato karikatura:

Karikatura Hanse Traxlera, z: Klant, Michael 1983, str. 25: Školní spot: Karikatury z 2500 let pedagogiky.

Evropská unie řeší toto dilema stanovením závazných pravidel pro všechny své členy – avšak umožňuje provádění těchto pravidel v národním měřítku. Výsledkem je v zásadě stabilní, ale přesto flexibilní evropský právní prostor – nejlepší záruka co největší spravedlnosti ve sjednocené Evropě.

Právo a stát

Tento evropský právní prostor, který se zasazuje o spravedlnost, je podporován národními právními státy a všemi orgány EU. Co je ale právní stát? Kdy je stát právním státem – a kdy už není?

Právní stát je založen na obecných a všeobecně platných právních předpisech. Cokoliv, co státní instituce – ať už v národním státě, jako je Francie nebo Polsko nebo v EU jako celku – nařizují nebo dovolují občanům, musí mít právní základ.

Zákony právního státu musí být v souladu se základními právy osob. Pro EU byly tyto předpisy přijaty dne 7. července 2000, kdy byla Listina základních práv Evropské unie slavnostně potvrzena. – Zde se dostanete k Listině základních práv Evropské unie.

Dalším důležitým rysem právního státu je přiměřenost prostředků, které jsou používány v rámci státních opatření. Stát nesmí “střílet na vrabce kanónem”, kvůli špatnému parkování přece nemůžete být uvězněni.

Tendence používat neúměrně silná opatření, aby se jednou provždy zbavila nepříjemné příčiny, není skvělá jen při jednání s úřady.

Pro každý právní stát však platí trojí omezení: Opatření státu proti občanovi musí

  • být vhodné , tj. opatření musí být dosaženo požadovaného úspěchu,
  • být nezbytné , tj. nesmí existovat mírnější způsob řešení záležitosti,
  • je vhodné , tj. úspěch a škoda způsobená opatřením musí být v příznivém vztahu.

Je proto třeba očekávat, že uzavření ve všech oblastech, které stát nařídil v boji proti pandemii, bude účinné, očekávaného účinku nesmí být dosaženo prostým zavíráním škol a zablokování nesmí vést ke kolapsu ekonomiky.

Pokud se však občan EU domnívá, že s ním státní instituce jednaly nespravedlivě, musí mít možnost obrátit se na soud. Pouze v případě, že tento prvek právní jistoty existuje, je možné hovořit o právním státě.

Právo a každodenní praxe

Soužití lidí ve státě nebo dokonce ve společenství států je ve 21. století značně spletité. Proto hraje právo významnou roli v mnoha různých oblastech každodenního života. Příklad:

„Právo zaručuje klidné soužití uvnitř země. Zakazuje jakoukoli soukromou odplatu. Za řešení sporů nesou výhradní odpovědnost orgány státní moci.“

„Zákony často omezují svobodu jednotlivců, zákon ale obecně zaručuje právo na svobodu. Ta končí tam, kde začíná právo jiného občana.“

„Mnoho soukromých aktů také vyžaduje právní základ. Začíná to nákupem novin v kiosku a končí složitými dědickými smlouvami.”

„Právo se rovněž vztahuje na společenský řád, a sice na vyrovnávání sociálních rozdílů – v případě ochrany před propuštěním nebo u spolurozhodování.”

Právo a Evropa

EU může jako právní stát fungovat pouze tehdy, pokud všechny členské státy dodržují společné zásady: Lidská práva a vydaná právní ustanovení.

Ohrožení právního státu v jednotlivých zemích je možné v různých oblastech:

Nezávislost soudů je omezována –
například vládními nařízeními nebo manipulací při obsazování soudců.

Je ohrožována ochrana menšin
například omezováním volebního práva nebo příležitostí se vzdělávat.

Není zajištěna svoboda názorů
například omezením svobody shromažďování nebo svobody tisku.

EU se může proti těmto nebezpečím účinně bránit – omezením práv členských států a v poslední době prostřednictvím finanční intervence.

Zde najdete další hrozby pro právní stát a podrobnější informace o preventivních opatření ze strany EU.

Wir freuen uns über

Ihre Rückmeldung